UČEDNICTVÍ


DUCHOVNÍ MULTIPLIKACE V PRAXI

Ježíš sice kázal zástupům, ale osobně formoval malou skupinu následovníků. 

Když se rozhodneme stát se jeho učedníky a trávit s ním čas, 

bude stejným způsobem formovat i nás.

Kurz KMB vám pomůže rozvinout dovednosti a návyky, které vám umožní naplnit jak Velké přikázání, tak Velké poslání. Muži dosahují duchovní zralosti, když přijmou za vlastní hluboké duchovní pravdy a pak je předají druhým. V Kurzech KMB vás naučíme obojí. 

„Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání.“       

                                                                  Matouš 22:36-38

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky...a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“   

                                                                   Matouš 28:18-20

Velké přikázání a Velké posláni jsou právě tak platná dnes jako před 2000 lety. I dnes je dokážeme naplnit :

  • když trávíme čas s Ježíšem v Písmu a modlitbě
  • náš láskyplný vztah s Pánem se prohlubuje
  • učí nás duchovní pravdy a jak je uvést do praxe
  • přikazuje nám, abychom je předali druhým

KNIHY A VIDEA NA TÉMA UČEDNICTVÍ


DUCHOVNÍ PRAKTIKY A DUCHOVNÍ PROMĚNA


OBNOVA SRDCE

Získejte Kristův charakter skrze proměnu svého ducha
Dallas Willard, Návrat Domů, 2012, překlad Dan Drápal

Nenarodili jsme se znovu, abychom pouze setrvávali tam, kde jsme. Kolikrát jsme se však již kolem sebe rozhlédli a s hrůzou zjistili, jak jsou druzí věřící duchovně nezralí? Možná i vy již léta nebo celá desetiletí marně zápasíte s vlastními charakterovými vadami. Existuje ale dobrá zpráva. Na své křesťanské cestě můžete dosáhnout výrazného růstu, zbavit se hříšných návyků a postupně získávat Kristův charakter. Dallas Willard to v knize Obnova srdce nazývá "proměnou ducha". Jedná se o proces, který uvádí "každou část vaší bytosti do souladu s Boží vůlí a s Božím královstvím". Při proměně našeho ducha se stáváme učedníky Ježíše Krista.

Existuje mnoho knih, které dávají zaručené návody, v čem bychom se měli změnit, ale jen málo z nich skutečně ukazuje jak. Mnoho z našich snah o změnu vychází naprázdno, protože nerozumíme tomu, jak funguje naše nitro, a spoléháme především na sílu své vůle. Dallas Willard, jehož dílo silně ovlivnilo i mé duchovní hledání, přináší v této knize nejen hluboké porozumění přirozenosti člověka, ale také cestu duchovního formování, která vychází přímo z učení Ježíše Krista. Obnova srdce je kniha pro každého, kdo chce vstoupit do reality Božího království a dosáhnout kvality vnitřního života, která je viditelná na Kristu.
Mgr. Jiří Unger
tajemník České evangelikální aliance
a prezident Evropské evangelikální aliance

Série lekcí Dallase Willarda

Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

2. Petrův 3:18, ČSP

Jak vlastně probíhá duchovní proměna Kristova učedníka? Jakou úlohu v ní hraje Boží milost? Co o ní říká Bible? K čemu slouží duchovní disciplíny? Kniha Božská konspirace, z níž čerpají tyto lekce, nám ukazuje, jak tohoto růstu dosáhnout a jak k němu vést druhé.

Americký filozof Dallas Willard (1935-2013) byl jedním z největších křesťanských myslitelů posledních 50 let.


USPOŘÁDEJ SVŮJ DUCHOVNÍ SVĚT

Richard J. Foster, Návrat domů, 2008

Problémem dnešní doby je povrchnost. Největším duchovním problémem pak je touha po okamžitém uspokojení. Dnešní doba nepotřebuje větší počet inteligentních nebo talentovaných lidí, ale zoufale se jí nedostává lidí s hlubším charakterem. Richard Foster, který těží z dvoutisícileté zkušenosti církve, ve své práci nabízí novou inspiraci k formování našeho duchovního života prostřednictvím rozjímání, modlitby, půstu, studia Písma. A zároveň povzbuzuje k vedení života v prostotě, střídmosti, čistotě a službě. Toto vnitřní formování se záhy projeví v hlubším vztahu k druhým lidem a v novém, upřímnějším uctívání Boha.

Možná přemýšlíte, proč se „duchovním disciplínám“ (metodám formování duchovního života, cvičení ve zbožnosti nebo dle Komenského praxis pietatis) popsaným v této knize říká „klasické“. Není to jen proto, že pocházejí z dávných dob, ačkoli je praktikovali zbožní lidé po celá staletí. Tyto složky duchovního života se označují jako kalsické hlavně proto, že tvoří jádro křesťanského prožitku. Jejich nezbytnost tím či oním způsobem stvrzovali všichni velcí znalci vnitřního řádu duchovního života.

Lekce Richarda J. Fostera

Víme kam jdeme? Známe cíl křesťanského života? Jakou roli v něm hrají duchovní praktiky - disciplíny? Co jsou to prostředky Boží milosti? Jaký je rozdíl mezi zkoušením a cvičením?


K JÁDRU KŘESŤANSTVÍ

Jedna z nedůležitějších křesťanských knih dvacátého století

C. S. Lewis, Návrat domů, 2011

Vzdejte se sama sebe - a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život - a naleznete jej. Denně přijímejte smrt, smrt svých ambicí a největších přání a nakonec i smrt svého těla, a naleznete věčný život. V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života dospělých lidí. Kniha K jádru křesťanství, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti.

Satan vštípil našim vzdáleným předkům myšlenku, že mohou „být jako bohové“ - že mohou žít na vlastní pěst, jako by sami sebe stvořili, být vlastními pány, vynalézt pro sebe jakési štěstí vně Boha, mimo něj. A z tohoto beznadějného pokusu vzešlo takřka vše, co zveme lidskými dějinami - peníze, bída, ctižádostivost, válka, společenské třídy, otroctví - celé to dlouhé hrůzné vyprávění o člověku, který se pokoušel najít štěstí v něčem jiném než v Bohu. Nic takového se nikdy nemůže zdařit, poněvadž Bůh nás stvořil: vynalezl nás, jako člověk vynalézá stroj. Auto je sestrojeno na benzínový pohon a na nic jiného vám pořádně nepojede. A Bůh vymyslel lidský motor poháněný jím samým. On sám je palivem, které má náš duch spalovat, či potravou jíž se má sytit. Není možné, aby nám Bůh poskytl štěstí a pokoj vně sebe sama, neboť se tam nenacházejí. Nic takového není. Takový je klíč k dějinám.

NÁSLEDOVÁNÍ

Dietrich Bonhoeffer, Kalich, 2013

Jeden z nejdůležitějších teologů dvacátého století osvětluje vztah křesťana a Ježíšova učení. Co dnes znamená vzít vážně Ježíšovo slovo, jak se dnes má stát učedníkem voják, obchodník, dělník? V čem spočívá radikalita Ježíšovy výzvy? Jak rozumět boží vůli dnes? Bonhoeffer se svým rozlišením laciné a drahé milosti uvádí člověka do vztahu k nikdy nekončícímu hledání vlastní poctivosti a jedinečnosti svého poslání. Drahá milost je drahá, neboť stojí člověka život, a je milostí proto, že mu pravý život dává. 

"Úhlavním nepřítelem naší církve je laciná milost....
Laciná milost znamená milost jako levné výprodejové zboží, levné odpuštění...
Milost, která nemá cenu a nic nestojí...
V takové církví nalézá svět lacinou ochranu, omluvu svých hříchů, kterých nelituje, a po vysvobození z nich vpravdě ani netouží...
Jelikož milost působí všechno sama, může vše zůstat při starém...
Dopustili bychom se fatálního neporozumění Lutherova činu, kdybychom měli za to, že když Luther objevil evangelium pouhé milosti, proklamoval tím dispens od poslušnosti Ježíšova přikázání ve světě..."